خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

استانداردها و اندازه های استخر

استانداردها و اندازه های استخر

در طراحی، ساخت و احداث اماکن ورزشی عموما ویژگی افرادی که می بایست درآینده از آن اماکن استفاده نمایند نادیده گرفته می شود. بنابراین بهره گیری از تجربیات و کمک های فکری متخصصین مجرب در برنامه ریزی احداث استخر ضروری است.

ابعاد و استانداردهای استخر قهرمانی

طول استخراستاندارد 50 یا 25 متراست. خطوط شناگران حداقل 5.2 مترعرض دارند و دو فضا با حداقل 2.0 متر در بیرون خطوط اول و آخر وجود دارند. در مسابقات المپیک و قهرمانی جهان ( به جزمسابقات قهرمانی جهان دراستخرکوچک یا 25 متر) استخرها 50 متر طول و حداقل 8 خط دارند. دو فضای 5.2 متری درخارج از این 8 خط وجود دارد. اگراستخر شنا و شیرجه در یک مکان قرارگرفته باشند باید 5 متر از یکدیگرفاصله داشته باشند. حداقل عمق 35.1 متر است که دراستخرهای دارای تخته استارت، عمق به میزان 6-1 متر از دیواره انتهایی لازم است این مقدار دراستخرهای بدون فاقد تخته استارت حداقل عمق 1متراست. حداقل عمق درمسابقات المپیک و قهرمانی جهان 2متراست.

سکوهای شروع ( استارت ) باید محکم بوده و حالت فنری و ارتجاعی نداشته باشند و ارتفاع سکو از سطح آب 75.0 – 5.0 متراست. مساحت سطح سکو 5.0 مترمربع است که با مواد غیرلیز پوشیده می شود. هرچهارطرف سکو باید به شکل کاملا واضحی شماره گذاری شود.

خطوط شناگران به رنگ تیره و متمایز درکف استخر ترسیم می شوند. پهنای خطوط 25.0 متر و طول آنها دراستخرهای 50متری، 46 متر و دراستخرهای 25 متری، 21 متر است. هریک از خطوط در فاصله 2 متر از دیوارانتهایی، با خطی عرضی به طول 1متر و پهنای مشابه سایر خطوط ( که T برگشت نام دارد ) پایان می یابد.

خطوط T برگشت بر روی دیواره های انتهایی هر خط قرار گرفته و پهنای آن مشابه به سایر خطوط 25.0 متر است. آنها از لبه کف استخر به سمت بالا ادامه می یابند . یک خط عرضی به طول 5.0 متر بر روی دیواره استخر، 3.0 متر زیر سطح آب را نشان می دهد ( اندازه گیری از نقطه مرکزی خط عرضی انجام می شود ) .

دراستخرهای قهرمانی و درمقابل هرکدام از خطوط تیره رسم شده در کف استخر، یک سکوی استارت نصب می شود. این سکوها باید با مواد غیرلغزنده ای پوشیده شده، محکم بوده وحالت فلزی نیزنداشته باشد. ارتفاع سکوها از سطح آب 50 تا 70 سانتی متر بوده و ابعاد سطح آن نیز50 در50 سانتی متراست. درقسمت جلوی سکوهای استارت باید محلی برای گرفتن شناگران کرال پشت پیش بینی شود. عمق آب درمحل پریدن شناگران از سکوی استارت باید از 120 سانتی مترکمترنباشد.

درکناره طولی استخرو به منظورنصب طناب های برگشت شنای کرال پشت باید محل هایی درفاصله 5 متری ازابتدای استخر برای نصب پرچم های راهنما تعبیه شود تا میله های پرچم با ارتفاع 8.1 تا 5.2 متر در بالای استخر نصب و کشیده شوند.

ساخت استخر

روشنایی و دمای استخرهای شنا و ملاحظات محیطی

در مسابقات شنا باید مقامات رسمی، داوران و تماشاگران بتوانند حرکت شناگران و تماس دست آنها با دیواره را ببینند. در مسابقات بین المللی و ملی میزان روشنایی 600 لوکس، درمسابقات بین باشگاهی و محلی 240 لوکس و درتمرینات 120 لوکس است. به طورکلی، دراستخرهای روباز از سیستم روشنایی جانبی استفاده می شود (حتی برای مجموعه هایی که دارای چند استخرهستند). نصب سیستم های روشنایی درانتها یا گوشه ها توصیه نمی شود، زیرا سایه هایی که در دیواره های انتهایی ایجاد می شوند مشکلاتی را درموقع اجرای برگشت ها و پایان مسابقه برای شناگران به وجود می آورند. روشنایی دراستخرهای سرپوشیده به نوع طراحی و ساخت آن بستگی دارد. سیستم های روشنایی مستقیم برای روشن ساختن استخرهای سرپوشیده مناسب هستند. دمای آب باید بین 25 تا 28 درجه سانتی گراد باشد. درطول برگزاری مسابقات، این دما باید ثابت نگه داشته شود.

در استخرهای روباز با توجه به اینکه جهت شمال همیشه درمعرض تابش نورآفتاب قرارمی گیرد و سمت غرب صبح ها و طرف شرق بعدازظهرها آفتابگیراست، بایستی درهنگام برنامه ریزی برای زمان برگزاری مسابقه و طراحی جایگاه تماشاگران موارد بالا درنظرگرفته شود. همچنین محل استقراراستخر به گونه ای باشد که از نورآفتاب بیشتری بهره مند گردد. از آنجا که سروصدا دراستخرهای شنا ممکن است از لذت شناکردن بکاهد و برای همسایگان مزاحمت ایجاد کند، باید این موضوع در طراحی و ساخت استخرمدنظر قرارگیرد. استفاده ازمصالح جذب کننده یا کاهنده صدا که در برابر تخریب ناشی ازمواد شیمیایی و رطوبت مقاوم هستند ضروریست.

استخرهای آموزشی و تفریحی

نوع کاربری استخرعامل اصلی درتعیین شکل و ابعاد آن است. اگر استخربرای مسابقات قهرمانی به کار رود از شکل مستطیلی استفاده می شود. طول استخر می تواند تا 100 مترهم باشد، ولی فاصله بین خطوط معمولا 2متراست. مواد به کاررفته در ساخت استخر نیز برشکل آن تأثیرمی گذارند. شرط ایمنی آن است که لبه هایی که در قسمت عمیق دیواره استخرساخته می شوند ( تا شناگر بتواند پاهای خود را برروی آن قرار دهد و استراحت نماید ) نباید بیش از 90 سانتی متر از سطح آب پایین ترباشند . این استاندارد دراستخرهای موجود در هتل های کشورسوئیس لازم الاجرا است.

ابعاد استخرهای تفریحی

این قبیل استخرها دارای استاندارد معینی ازحیث طول وعرض وارتفاع نیست. از این رو استخرهای تفریحی دراشکال مختلف هندسی و با تجهیزات و امکانات متفاوتی احداث می شوند. درچنین استخرهایی بخش اعظمی از حوضچه استخر دارای عمقی کمتر از 70.1 متراست و بخش کوچکی نیز با علائم مشخص کننده با عمق بیشتر از 70.1 ایجاد می شود. شیب کف استخرهای تفریحی باید ملایم بوده و از هفت درصد بیشترنباشد، طراحی و ایجاد فضای آزاد درحاشیه های عرضی و طولی استخر این امکان را برای استفاده کنندگان به وجود می آورد تا فضای لازم را برای استراحت داشته باشند.

بهتراست برای پوشش لبه های استخر از وینیل، فایبرگلاس، کاشی و یا سنگ پلاک استفاده شود و دربه کارگیری آنها حتی الامکان از ایجاد لبه های تیز و شکننده خودداری شود (به صورت لبه های منحنی احداث شوند) تا برای استفاده کنندگان ایمن تر باشد. رنگ کاشی های کف و دیواره های استخر باید روشن باشد و برای کاشی های علائم وخطوط نیز از رنگ های تیره استفاده شود.

نیازمندی ها و ملزومات استخرهای آموزشی و تفریحی نیز به اندازه استخرهای مسابقه اهمیت دارند. ایمنی و تمیز بودن آب از مهمترین این موارد هستند. مراکز آبی و استخرهای عمومی دارای استخرهای کوچکی برای کودکان ، مراکز آمادگی ، استخرهای آموزشی و مراکز آب درمانی هستند که اندازه ، عمق و دمای آنها برحسب نوع کاربری متفاوت است. با انجام مشاوره دقیق درموقع طراحی و ساخت استخرها می توان نیازمندی های کلی هر دوی استخرهای رقابتی، تفریحی و آموزشی را برآورده ساخت. ملاحظات مربوط به استفاده از استخر توسط افراد معلول و ناتوان نیز باید مد نظرقرارگیرند.

نیازمندی های استخر برای شنا کردن

حداقل اندازه یک استخر برای شنا کردن حدود 6 متر طول و 4 مترعرض حداقل 1 مترعمق است. با این حال، عمق 1متر برای یک شیرجه صاف هم کافی به نظرنمیرسد. به نظر میرسد فضایی به میزان 5.4 مترمربع برای راحت شناکردن هرفرد کافیست.

نیازمندی های استخر برای شیرجه زدن

عمق استخرها اساسا بر مبنای کاربری آن ها تعیین می شود.

عمق آب و ابعاد ناحیه شیرجه توسط فدراسیون جهانی شنا ( فینا ) تعریف شده است و لازم است که توسط طراحان و سازندگان استخرلحاظ شود. تأکید شده است که برای انجام شیرجه بی خطر و ایمن، محل شیرجه ( دایو) نباید بیش از 1 متر از سطح آب بالاتر باشد. برای شیرجه از لبه استخرعمق آب باید حداقل 5.1 متر بوده و سطح آب نیز نباید پایین تر از 38.0 متر زیر لبه استخر باشد.

شایان ذکراست که برای استخرهای شنای رقابتی، مسابقات شیرجه و ورزش های آبی، مقررات خاصی توسط فینا و سایر سازمان های مربوط وضع شده که باید به دقت مدنظر قرار گیرند. مثال هایی از این مقررات عبارتند از:

1-برای مسابقات شنای رقابتی، عمق آب درمقابل تخته شروع نباید کمتر از 80.1 مترباشد و باید تا مسافت 6مترادامه یابد.

2-پله ها باید درخارج ازابعاد تعیین شده استخرباشند، مثلا درگوشه ای قرارداده شوند.

3- حداقل عمق آب برای واترپلو 80.1 متراست و ابعاد ناحیه بازی نباید بیش از 20×30 متر و کمتراز 8×20 متر باشد.

4- برای گواهینامه نجات غریق ، عمق 2متر موردنیاز است که باید برای یک طول 6 متری بر روی تمام عرض استخرادامه یابد.

شیرجه زدن از تخته شیرجه دراستخری که افراد درحال شناکردن هستند می تواند خطرناک باشد و بهتر است یک ناحیه مجزا با چندین تخته شیرجه وجود داشته باشد که صرفا برای این کار مورد استفاده قرار می گیرد.

استخرهای شنای رقابتی به طورطبیعی دارای طول 25 یا 50 مترهستند.

مقالات مرتبط

 جزييات سازه استخرها

12نظر

جزييات سازه استخرها

شيب كف استخرها:كف استخرها بايد به صورت شيبدار ساخته شود.شيب كف استخرها بايد به سمت دريچه تخليه باشد،به طوري كه در صورت لزوم امكان تخليه آب استخر به راحتي وجود داشته باشد.

 گرم کردن آب استخر

12نظر

گرم کردن آب استخر

محدوده متداول دمای آب استخرها در استخرها بدن انسان در میان یک سیال به عنوان محیط واسطه برای انتقال حرارت قرار می گیرد.